ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเจ้าหนี้ภายนอก

โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี



  แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Finance Services