ประวัติความเป็นมากองคลังการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง มีภารกิจในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการรับเงินค่าลงทะเบียนของนิสิต และเรื่องอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ ในระหว่างนี้เป็นงานการเงินและบัญชีอยู่ในส่วนงานบริหารกลาง อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยงานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและงานถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 สำนัก คือ

1.สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
2.สำนักวิชาศิลปศาสตร์
3.สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
4.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.สำนักวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
8.สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งส่วนงานบริหารกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และส่วนงานบริหารกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 9 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานเอกสาร และร้านขายของที่ระลึกต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา พ.ศ. 2550 โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยให้มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นองค์กรเบ็ดเสร็จในด้านการบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ในขณะนั้นสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นส่วนงานการคลังและพัสดุ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดูแล ต่อมาได้เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา

กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและพัสดุ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการ ออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานธุรการและพัฒนาระบบ
2. งานการเงินจ่าย
3. งานการเงินรับ
4. งานบัญชีการเงิน
5. งานบัญชีเจ้าหนี้
6. งานพัสดุ
7. ร้านขายของที่ระลึก

ต่อมาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 1779/2556 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้ให้ร้านของที่ระลึก ย้ายมาสังกัด กองคลัง


กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"