ข่าวประชาสัมพันธ์

new

25/7/2565
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินก...

new

20/7/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

22/6/2565
อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะบุคลากรสายสนับ...

new

17/6/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

8/6/2565
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านกา...

new

31/5/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

6/5/2565
กองคลังเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อ...

new

22/4/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

12/4/2565
กองคลัง เข้าร่วม " พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องใ...

new

11/4/2565
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโ...

new

11/4/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะศิ...

new

31/3/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองพั...

new

25/3/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะพย...

new

18/3/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

17/3/2565
กองคลังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง ประจำปี 2565...

new

14/3/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยา...

new

7/3/2565
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 25...

new

4/3/2565
กองคลังได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหา...

new

25/2/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเก...

new

23/2/2565
กองคลังดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั...

new

21/2/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบ...

new

15/2/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

4/2/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะว...

new

3/2/2565
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะน...

new

19/1/2565
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

30/12/2564
กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญของก...

new

17/12/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

26/11/2564
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยา...

new

25/11/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

25/10/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

16/9/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

30/8/2564
กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ Fin green ประจำปี 2564 เมื่...

new

25/8/2564
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ...

new

25/8/2564
กองคลังได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองคลัง ประจำ...

new

17/8/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

17/8/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

13/8/2564
กองคลังเข้าร่วม อบรมการวางแผนกลยุทธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระ...

new

21/7/2564
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ...

new

30/6/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

24/5/2564
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ...

new

21/5/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

22/4/2564
👏👏👏กองคลังได้รับรางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ 🅰️...

new

21/4/2564
กองคลัง เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ UP-DMS (ระบบบริหารจัดการเอกส...

new

21/4/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะ...

new

19/4/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

31/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะ...

new

23/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรง...

new

23/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง ในเรื่อง ระเบีย...

new

19/3/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

19/3/2564
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

17/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สถ...

new

17/3/2564
กองคลังจัดประชุมเกี่ยวกับการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ MIcr...

new

11/3/2564
กองคลังจัดประชุม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงา...

new

10/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 กับ ค...

new

4/3/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 กับกอ...

new

23/2/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะ...

new

16/2/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะ...

new

11/2/2564
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ประชุมชี้แจงภารกิจของแต่ล...

new

10/2/2564
กองคลัง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...

new

10/2/2564
กองคลังดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ คณะ...

new

1/2/2564
กองคลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทย...

new

21/1/2564
กองคลังเข้าร่วมโครงการ TQA Criteria

new

28/12/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

22/12/2563
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนาม MOU กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ด้านการจัดการท...

new

30/11/2563
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ...

new

23/11/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

19/10/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

2/10/2563
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มอบโอวาท แนะนำแนวคิดในการ...

new

25/9/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

21/9/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

21/8/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

20/7/2563
กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ Fin green ประจำปี 2563

new

14/7/2563
กองคลังดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ...

new

9/7/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

11/6/2563
การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 1/2563

new

10/6/2563
ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาและระบบตรวจสอบใบเสร็จค่าธรรมเ...

new

8/6/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

14/5/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

20/4/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

25/3/2563
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อรองรับสถานการณ์การ COVI...

new

11/3/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

5/3/2563
กองคลังได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (K...

new

25/2/2563
กองคลัง ร่วมด้วยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และนิสิต มหาวิทยาลัยพะ...

new

16/2/2563
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

22/1/2563
กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ...

new

11/11/2562
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที...

new

11/10/2562
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิ...

new

11/10/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8(8/256...

new

19/8/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7(7/256...

new

17/8/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิเศษ 1/256...

new

8/7/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6(6/256...

new

14/6/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5(5/256...

new

26/4/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4(4/256...

new

18/3/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3(3/256...

new

18/2/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2(2/256...

new

9/1/2562
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1(1/256...

new

6/11/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 47(8/25...

new

12/10/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 46(7/25...

new

7/9/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 45(6/25...

new

7/8/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 44(5/25...

new

25/6/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 43(4/25...

new

15/5/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 42(3/25...

new

2/4/2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 41(2/25...

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"