>
ส่วนงานกองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มุ่งเน้นให้บริการที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 


  • เป็นส่วนงานที่ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

  • ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ ให้กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  • ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  • ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ


  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการคลังและพัสดุอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
  • เพื่อควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
  • จัดทำระบบบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการให้บริการ

มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเงิน การบริหารงบประมาณและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การบัญชีและระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

ด้านการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนงานการคลังและพัสดุให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและงบประมาณ

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส และตรวจสอบได้

ด้านการประกันคุณภาพ

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในการทำงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานการคลังและพัสดุ

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"