Chania

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร

นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอังคณา ปานเทือก

ผศ.อังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี

งานธุรการและพัฒนาระบบ

Avatar

นางสาวปาณิสรา วงศ์ใหญ่

รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการและพัฒนาระบบ

งานการเงินรับ

Avatar

นางสาวเจนจิรา เบิกบาน

หัวหน้าการเงินรับ

งานบัญชีเจ้าหนี้

Avatar

นางวรรณิภา เหล็กสิงห์

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้

งานการเงินจ่าย

Avatar

นางสาวรัชนี หมั่นงาน

หัวหน้างานการเงินจ่าย

งานบัญชี

Avatar

นางสาวอาจารี เสมอเชื้อ

หัวหน้างานบัญชี

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"