สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

สถิติการส่งคืนแก้ไขแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565

สถิติการรับเอกสารแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 (มากไปน้อย)


ประเภทเอกสารต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.Total%
10.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ4726756996156558596707558986861,6071,68210,27333.55
8.เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 1012312833173193672303344163358525364,32114.11
9.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีต้องเสนออนุมัติ1642933122062333032302874022925854583,76512.30
14.เงินนอกงบประมาณ 192237414313142128901582332062865032,9029.48
1.เอกสารใบยืมเงิน 1342062002002082501712473032844121892,8049.16
3.เอกสารชดใช้เงินยืมเท่ากับเอกสารใบยืมเงิน37931571721442081231772062134383652,3337.62
11.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร3810613232244847391437836337562.47
7.(ใหม่)เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง34445957466725265037168756882.25
15.เงินเดือนและค่าตอบแทน 3659615760545261685554606772.21
2.เอกสารชดใช้เงินยืมและเสนออนุมัติ 103145353664474461551031306612.16
6.เบิกคืนเงินทดรองจ่าย กรณีต้องเสนออนุมัติ 214039425340355751451061086372.08
18.ขอจัดทำเอกสาร กองทุนเงินนอกงบประมาณ287614421131512192628106515391.76
5.เบิกคืนเงินทดรองจ่ายไม่ต้องเสนออนุมัติ788810961310921241330.43
16. เงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปี200000000081041140.37
4.เอกสารชดใช้เงินยืมกรณีเอกสารมากกว่าเงินยืมต้องอนุมัติและจัดทำเช็ค10002211011090.03
12.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ00001200300060.02

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"