เลือกปีงบประมาณ

สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

สถิติการส่งคืนแก้ไขแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567

สถิติการรับเอกสารแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567 (มากไปน้อย)


ประเภทเอกสารต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.Total%
10.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ400670709675770803282000004,30927.90
9.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีต้องเสนออนุมัติ192558502396321401136000002,50616.23
1.เอกสารใบยืมเงิน 279308265364266270100000001,85211.99
8.เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 105249312286338338179000001,80711.70
3.เอกสารชดใช้เงินยืมเท่ากับเอกสารใบยืมเงิน66158227186269248111000001,2658.19
14.เงินนอกงบประมาณ 1701881649520012857000001,0026.49
11.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/สวัสดิการอื่น ๆ7612216746364112000005003.24
2.เอกสารชดใช้เงินยืมและเสนออนุมัติ 23799859747938000004502.91
6.เบิกคืนเงินทดรองจ่าย กรณีต้องเสนออนุมัติ 57666566758634000004492.91
15.เงินเดือนและค่าตอบแทน 50676667416210000003632.35
นำส่งเงิน37975846503817000003432.22
7.(ใหม่)เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง19595753455212000002971.92
5.เบิกคืนเงินทดรองจ่ายไม่ต้องเสนออนุมัติ23182424192514000001470.95
18.ขอจัดทำเอกสาร กองทุนเงินนอกงบประมาณ69133116258000001080.70
16. เงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปี0000433000000370.24
4.เอกสารชดใช้เงินยืมกรณีเอกสารมากกว่าเงินยืมต้องอนุมัติและจัดทำเช็ค00101110000040.03
12.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ00111000000030.02
99.(test)เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ00000110000020.01

จำนวนผู้รับบริการติดต่อรับใบเสร็จ

จำนวนผู้รับบริการติดต่อรับใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

จำนวนผู้รับบริการขอคำปรึกษา

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"