สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

สถิติการส่งคืนแก้ไขแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567

สถิติการรับเอกสารแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567 (มากไปน้อย)


ประเภทเอกสารต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.Total%
10.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ40067300000000001,07325.84
9.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีต้องเสนออนุมัติ192556000000000074818.02
1.เอกสารใบยืมเงิน 279308000000000058714.14
14.เงินนอกงบประมาณ 17019000000000003608.67
8.เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 10525000000000003558.55
3.เอกสารชดใช้เงินยืมเท่ากับเอกสารใบยืมเงิน6615900000000002255.42
11.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/สวัสดิการอื่น ๆ7612200000000001984.77
นำส่งเงิน379700000000001343.23
6.เบิกคืนเงินทดรองจ่าย กรณีต้องเสนออนุมัติ 576600000000001232.96
15.เงินเดือนและค่าตอบแทน 506700000000001172.82
2.เอกสารชดใช้เงินยืมและเสนออนุมัติ 23740000000000972.34
7.(ใหม่)เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง19590000000000781.88
5.เบิกคืนเงินทดรองจ่ายไม่ต้องเสนออนุมัติ23180000000000410.99
18.ขอจัดทำเอกสาร กองทุนเงินนอกงบประมาณ690000000000150.36
4.เอกสารชดใช้เงินยืมกรณีเอกสารมากกว่าเงินยืมต้องอนุมัติและจัดทำเช็ค01000000000010.02

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"