เลือกปีงบประมาณ

สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

สถิติการส่งคืนแก้ไขแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567

สถิติการรับเอกสารแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567 (มากไปน้อย)


ประเภทเอกสารต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.Total%
10.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ400670709675770803610759869630006,89528.35
9.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีต้องเสนออนุมัติ192558502396321401394370440382003,95616.27
1.เอกสารใบยืมเงิน 279308265364266270238358341252002,94112.09
8.เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 105249312286338337276333330319002,88511.86
3.เอกสารชดใช้เงินยืมเท่ากับเอกสารใบยืมเงิน66158227186270259191196241205001,9998.22
14.เงินนอกงบประมาณ 17018816495199119138116102145001,4365.90
11.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/สวัสดิการอื่น ๆ76122167463641246421768008613.54
2.เอกสารชดใช้เงินยืมและเสนออนุมัติ 23799859747960888174007152.94
6.เบิกคืนเงินทดรองจ่าย กรณีต้องเสนออนุมัติ 57666566758470876467007012.88
15.เงินเดือนและค่าตอบแทน 50676667416263546224005562.29
นำส่งเงิน37975846503836385545005002.06
7.(ใหม่)เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง19595753455222314135004141.70
5.เบิกคืนเงินทดรองจ่ายไม่ต้องเสนออนุมัติ23182424192650281920002511.03
18.ขอจัดทำเอกสาร กองทุนเงินนอกงบประมาณ691331162517131611001570.65
16. เงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปี0000433000000370.15
4.เอกสารชดใช้เงินยืมกรณีเอกสารมากกว่าเงินยืมต้องอนุมัติและจัดทำเช็ค00101100330090.04
12.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ00111001010050.02
17.(ใหม่)เงินนอกงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง00000101000020.01

จำนวนผู้รับบริการติดต่อรับใบเสร็จ

จำนวนผู้รับบริการติดต่อรับใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

จำนวนผู้รับบริการขอคำปรึกษา

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"