สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการส่งคืนแก้ไขแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการรับเอกสารแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 (มากไปน้อย)


ประเภทเอกสารต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.Total%
10.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ4715798317216979156967311560005,79730.39
9.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีต้องเสนออนุมัติ180398296316334325330378720002,62913.78
1.เอกสารใบยืมเงิน 273314287316292291212309720002,36612.40
8.เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 92222313298392314207248700002,15611.30
3.เอกสารชดใช้เงินยืมเท่ากับเอกสารใบยืมเงิน88162260214249306173180450001,6778.79
14.เงินนอกงบประมาณ 23227524513811415991174270001,4557.63
11.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/สวัสดิการอื่น ๆ431101247245382961460005682.98
6.เบิกคืนเงินทดรองจ่าย กรณีต้องเสนออนุมัติ 4868815676687173150005562.92
2.เอกสารชดใช้เงินยืมและเสนออนุมัติ 1771895769855874180005382.82
15.เงินเดือนและค่าตอบแทน 566064606591585980005212.73
7.(ใหม่)เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง2141613744622050140003501.84
18.ขอจัดทำเอกสาร กองทุนเงินนอกงบประมาณ201827222821693020002371.24
5.เบิกคืนเงินทดรองจ่ายไม่ต้องเสนออนุมัติ171817192422242210001640.86
16. เงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปี0000038000000380.20
4.เอกสารชดใช้เงินยืมกรณีเอกสารมากกว่าเงินยืมต้องอนุมัติและจัดทำเช็ค011135422000190.10
17.(ใหม่)เงินนอกงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง01100000000020.01

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"