คำถามที่พบบ่อย ?

.....................................................................................................................................................................................................


    ช่องทางการติดต่อ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

   - ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

           - Facebook: กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

           - Email: กองคลัง: upfinance@up.ac.th งานพัสดุ: pyo_procurement@up.ac.th

           - โทร 054-466666 *1050-1059


.....................................................................................................................................................................................................


  ติดต่อบุคลากรในแต่ละด้าน

   ผู้อำนวยการกองคลัง 1054

 


เรื่องที่ต้องการติดต่อ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ


ด้านสารบรรณ,การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศ กองคลัง


งานธุรการและงานพัฒนาระบบ 1053


การจ่ายเช็ค ,โอนเงินยืมทดรองจ่าย/ค่าใช้จ่าย ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการโอนงบประมาณ


งานการเงินจ่าย 1056 1057


การรับเงินทุกประเภท ,ออกใบเสร็จเพื่อรับเงิน ,การเบิก-จ่ายเงินกู้ยืมของนิสิต กยศ.และนิสิต กรอ.


งานการเงินรับ 1051


การจัดซื้อ จัดจ้าง


งานพัสดุ 1030 1031 1032


การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย


งานบัญชีเจ้าหนี้ 1052 1058 1059


งบการเงิน


งานบัญชี 1050

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................


   วันและเวลาที่เปิดทำการ

 - กองคลังเปิดทำการใน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้น เคาน์เตอร์รับชำระเงินและ

            เคาน์เตอร์รับเช็ค จะให้บริการ เวลา 8.30 – 15.30 น. **ไม่ปิดพักเที่ยง

          - ปิดทำการในวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


.....................................................................................................................................................................................................


  ค้นหาข้อมูลระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ ได้ที่ไหน

  www.finance.up.ac.th/v2/search.aspx

 

.....................................................................................................................................................................................................


 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา

0994-000-772-254

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"