งานการเงินรับ

ดำเนินการรับเงินทุกประเภท โดยรับเป็นเงินสด, แคชเชียร์เช็ค, เงินโอนผ่านระบบธนาคาร ออกใบเสร็จเพื่อรับเงิน

  • 1. ระบบการเงินนิสิต (REG) จะใช้ออกใบเสร็จประเภทเงินรายได้ที่เกี่ยวกับนิสิตทั้งหมด
  • 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบ งบประมาณ ระบบพัสดุ การเงิน การบัญชี และระบบการบริหารงานบุคคล (ERP) จะใช้ออกใบเสร็จประเภทรายได้และ รายรับที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • 3. นำเงินที่รับรายได้นำฝากธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานการรับเงินประจำวันเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ตรวจสอบทุกสิ้นวันทำการ
  • 4. นำรายการรับเงินประเภทบัญชีเงินรับฝาก เข้าเพิ่มงบประมาณตามมิติโครงการเงินรับฝากในระบบ ERP
  • 5. นำหลักฐานการรับเงินและรายงานการรับเงินประจำวัน, หลักฐานใบนำฝากธนาคาร มาทำการบันทึกรายการบัญชีในระบบ ERP
  • 6. รายการประเภทเงินนอกงบประมาณ จัดทำใบยืมเงิน ใบเบิกเงินในระบบให้หน่วยงาน
  • 7. จัดการเบิก-จ่ายเงินกู้ยืมของนิสิต กยศ.และนิสิต กรอ. โดยส่งคืนเงินกู้นิสิตกรณีนิสิต เงินกู้พ้นสภาพ/ไม่ได้ลงทะเบียนให้กับทางธนาคารกรุงไทย และจัดส่งสำเนาให้กับผู้จัดการกองทุน พร้อมทั้งส่งข้อมูลเข้าระบบตรวจสอบเงินคงค้าง ( e- Audit ) ของสถานศึกษา ให้กับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  • 8. รวบรวมรายละเอียดการรับเงินค่าหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัย และเบิกเงินรายได้ 12.5%ของรายได้ค่าหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัย นำส่งภาษีโรงเรือนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประกาศ

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"