งานบัญชีเจ้าหนี้

  • 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่มีการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นค่าใช้จ่ายสารองจ่าย ค่าใช้จ่ายรายเดือน การเคลียร์เอกสารเงินยืม การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดจ้างด้วยเงินเชื่อ ของหน่วยงาน และคณะต่าง ๆตามกองทุนที่ได้จัดสรรงบประมาณให้
  • 2. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่สารองจ่าย ค่าใช้จ่ายรายเดือน และเอกสารที่มีการเคลียร์เงินยืมในการดำเนินงานต่าง ๆ

ประกาศ

ระเบียบ

คำสั่ง

แนวปฏิบัติ

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"