รายงานสถิติการร้องเรียน

รายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ข้อมูลรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

0
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
0
จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
0
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลรอบเดือนมกราคม 2567

0
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
0
จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
0
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลรอบเดือนธันวาคม 2566

0
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
0
จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
0
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

0
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
0
จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
0
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลรอบเดือนตุลาคม 2566

0
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
0
จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
0
จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ระหว่างเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง เดือนภุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2565 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2564 เดือนกรกฏาคม 2564

* การขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"