งานธุรการและพัฒนาระบบ

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณ ด้านการรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ การคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ งานร่างโต้ตอบหนังสือ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องต่อระบบบริหารงานของกองคลัง

ประกาศ

คำสั่ง

วาระประชุม

หนังสือเวียน

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"