งานบัญชี

ด้านการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 • 1. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญตั้งหนี้ (การเบิกจ่าย-การเคลียร์เงินยืม)
 • 2. ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ลายเซ็นผู้อนุมัติ
 • 3. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันแยกประเภท
 • 4. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่ตรวจพบ
 • 5. การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นงวด
 • 6. จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เรียบร้อยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้
 • 7. ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในเรื่องการเลือก รายการทางบัญชี
 • 8. จัดทำรายงานสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเเละค านวณค่าเสื่อม/ค่าตัดจำหน่าย
 • 9. จัดทำและตรวจสอบรายการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ก่อนตัดออกจากระบบสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
 • 10. จัดส่งงบทดลองประจำและรายงานทางการเงินต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ
 • 11. ตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • 12. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

นโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

งบทดลอง

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"