ระบบตรวจสอบ


ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
(สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด)
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย  
ประเภทหน่วยงาน  
สถานะผู้เบิก  
Voucher Code  

คู่มือตรวจสอบใบเสร็จ