ระบบตรวจสอบ


ใบเสร็จ / ใบลด   ค่าธรรมเนียมการศึกษา


(สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด)

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย  
ประเภทหน่วยงาน  
สถานะผู้เบิก  
Voucher Code  

คู่มือตรวจสอบใบเสร็จ

ipt>