กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

26,076

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

3,498

Finance Service 2564

1,821

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

16 ก.ย. 2564

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคา...

new

30 ส.ค. 2564

กองคลังได้ดำเนินโครงการ Fin green โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการโยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บและขนย้ายเอกสารทางการเงิน วัสดุ และครุภัณฑ์...

new

25 ส.ค. 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประส...

new

25 ส.ค. 2564

กองคลังได้ดำเนินการจัดประชุม ระดมความคิด ช่วยกันวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฎิบัติการประจำปี 2565 ในวันอาทิ...

ประกาศล่าสุด

แผน / รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผล

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ