"มีการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมืออาชีพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทำงาน"
  • เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้

  • มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเป็นคลังข้อมูลด้านการเงินที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารในการวางแผนและตัดสินใจ

  • รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านการให้บริการ

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการ ดังนี้

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้ค่าเช่าสถานที่, รับคืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืม, รับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืน, รับเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และเงินบริจาค เป็นต้น

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

3. จัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ด้านการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและงบประมาณ

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ด้านการประกันคุณภาพ

                  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในการทำงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานการคลังและพัสดุ

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"