รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1080

นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1054

นางอังคณา ปานเทือก

ผศ.อังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยอธิการบดี

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1055

งานธุรการและพัฒนาระบบ

Avatar

นางสาวปาณิสรา วงศ์ใหญ่

รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการและพัฒนาระบบ

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1053

งานการเงินรับ

Avatar

นางสาวเจนจิรา เบิกบาน

หัวหน้าการเงินรับ

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1051

งานบัญชีเจ้าหนี้

Avatar

นางวรรณิภา เหล็กสิงห์

หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1058

งานการเงินจ่าย

Avatar

นางสาวรัชนี หมั่นงาน

หัวหน้างานการเงินจ่าย

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1057

งานบัญชี

Avatar

นางสาวอาจารี เสมอเชื้อ

หัวหน้างานบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 054 466666 ต่อ 1050

orga2
Chania

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"