สถิติการรับ-ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการส่งคืนแก้ไขแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการรับเอกสารแบ่งตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 (มากไปน้อย)


ประเภทเอกสารต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.Total%
10.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีไม่ต้องเสนออนุมัติ4715798327226989166957318588071,3559029,56630.72
9.เอกสารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/สำรองจ่ายกรณีต้องเสนออนุมัติ1803982963163343253303773933775413654,23213.59
8.เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 922223132983923142072483013265754873,77512.12
1.เอกสารใบยืมเงิน 2733142873162922912123093333714491843,63111.66
3.เอกสารชดใช้เงินยืมเท่ากับเอกสารใบยืมเงิน881622602132493071751872692584462622,8769.24
14.เงินนอกงบประมาณ 232275245138114158911691802162131472,1786.99
2.เอกสารชดใช้เงินยืมและเสนออนุมัติ 17718857688458749895119989272.98
6.เบิกคืนเงินทดรองจ่าย กรณีต้องเสนออนุมัติ 4868815676687173758895648632.77
11.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/สวัสดิการอื่น ๆ4311012472453829611687654288482.72
15.เงินเดือนและค่าตอบแทน 5660646065915859656047617462.40
7.(ใหม่)เอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง21416137446220505656141626512.09
18.ขอจัดทำเอกสาร กองทุนเงินนอกงบประมาณ2018272228216930162231413451.11
5.เบิกคืนเงินทดรองจ่ายไม่ต้องเสนออนุมัติ1718171924222422202741252760.89
16. เงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปี0000038000081021480.48
นำส่งเงิน0000000000244460.15
4.เอกสารชดใช้เงินยืมกรณีเอกสารมากกว่าเงินยืมต้องอนุมัติและจัดทำเช็ค011135311011180.06
17.(ใหม่)เงินนอกงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง01100000013060.02
12.เอกสารค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการบำนาญ00000000302050.02

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"