ถาม-ตอบ (Q&A)

 • เลอลักษณ์ ทาแกง

  26/6/2564 15:48:01

  คำถาม:

  ต้องการเบิกค่าเทอมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
  • UPFINANCE

   28/6/2564 10:08:50

   ตอบกลับ:

   -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครองว่าแนบเอกสารอะไรบ้าง -สามารถดูเอกสารที่ ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา https://finance.up.ac.th/upreceipt ในหัวข้อ “เอกสารที่เกี่ยวข้อง” โดยจะมีเอกสาร ดังนี้ หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หนังสือ ขออนุมัติการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ค่ะ

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"