งานการเงินจ่าย

ด้านการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

  • 1. จัดทำเช็ค/ ข้อมูลการโอนเงิน เพื่อจ่ายชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยให้แก่ บุคลากร นิสิต ร้านค้า บริษัทฯ ห้างร้าน และบุคคลภายนอก
  • 2. จัดทำเช็ค/ข้อมูลการโอนเงิน เพื่อจ่ายลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย
  • 3. ติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย
  • 4. นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงภาษีหักณ ที่จ่ายที่จ่ายจากเงินเดือน และค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ด้านงบประมาณ

  • 1. นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยในระบบ ERP เพื่อให้ส่วนงาน สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้
  • 2. นำเข้าข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนงานที่ได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัย ในระบบ ERP
  • 3. รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน
  • 4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล

ประกาศ

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"