อำนาจหน้าที่

  อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553


ภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานกองคลัง

ด้านการให้บริการ

กองคลังเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจการด้านการเงินการคลัง และกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการดังนี้

1. บริการด้านการรับเงินทุกประเภท เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารายได้ค่าเช่าสถานที่รับคืนเงินยืมจากลูกหนี้เงินยืมรับเงินประเภทรายการเบิกเกินส่งคืนรับเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และเงินบริจาคเป็นต้น

2. บริการด้านเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

3. จัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ด้านการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินและงบประมาณ

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ด้านการประกันคุณภาพ

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในการทำงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานการคลัง


  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8998/2565

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิยาลัย ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อำนวยการกองคลัง ให้มีอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

อนุญาตการลาคลอดบุตร การลาป่วย การลาพักผ่อน การลากิจส่วนตัว การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกองคลัง ครั้งหนึ่งตามจำนวนกำหนดวันอนุญาตในอำนาจของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560

  • รับทราบการนำเงินรายได้ส่งกองคลัง

  • อนุมัติการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะ

  • ลงนามในหนังสือสอบถามยอดบัญชีเงินฝาก

  • ลงนามในหนังสือนำเงินส่งธนาคาร

  • การรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • อนุมัติการใช้สถานที่ในส่วนที่กองคลังดูแลรับผิดชอบ

  • อนุมัติการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ของกองคลัง


กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"